Ben Smith ’09 – photo courtesy iSi

photo of Ben Smith